Odpowiednie suplementy pomagają zachować zdrowie

Suple­menty diety to środki spo­żyw­cze. Uzu­peł­niają nie­do­bo­rowe skład­niki odżyw­cze w die­cie. Dostar­czają skład­ni­ków czyn­nych w skon­cen­tro­wa­nej for­mie. Zawie­rają skon­den­so­wane formy mine­ra­łów, wita­min czy sub­stan­cji dają­cych efekt odżyw­czy. Skład­ni­kami są także sprosz­ko­wane zioła i ich wyciągi, pro­bio­tyki, pre­bio­tyki, błon­nik, kwasy tłusz­czowe i ami­no­kwasy.

Normy, dzia­ła­nie i posta­cie zaży­wa­nia suple­men­tów diety

Suple­menty diety powinny być wyko­nane z naj­wyż­szej jako­ści sub­stan­cji orga­nicz­nych. Swoim dzia­ła­niem mają uzu­peł­niać defi­cy­towe skład­niki w orga­ni­zmie. Wyko­nane z okre­ślo­nymi nor­mami, gwa­ran­tują bez­pie­czeń­stwo i sku­tecz­ność w dzia­ła­niu. Naj­bar­dziej efek­tywne suple­menty diety są pocho­dze­nia natu­ral­nego. Przy­go­to­wane są w dogod­nej do użyt­ko­wa­nia for­mie. Do wyboru mamy kap­sułki, tabletki, draże, w postaci płyn­nej lub proszku do roz­pusz­cze­nia. W zesta­wie czę­sto jest dołą­czona miarka, którą odmie­rzymy zale­caną dawkę.

suplementy diety

Zale­ce­nia do sto­so­wa­nia suple­men­tów diety 

Suple­menty diety https://polskizielarz.pl/pol_m_Suplementy-Diety-250.html dobie­rane są zawsze indywidualnie dla danej osoby przez lekarza. Zależne jest to od badań wyka­zu­ją­cych nie­do­bory pokar­mowe. Nie­za­leż­nie od zale­ceń medycz­nych, dużo osób sama sto­suje suple­men­ta­cje w swo­jej die­cie. Wita­miny z grupy B, C i D3, magnez, potas, wapń i omega 3 to naj­czę­ściej znane i zaży­wane pre­pa­raty. Powinny być zaży­wane w trak­cie posiłku lub po nim. Mają wtedy znacz­nie więk­szą przy­swa­jal­ność skład­ni­ków odżyw­czych. Nie powinno się prze­kra­czać zale­ca­nych dawek.

Suple­menty diety to ważny ele­ment, w dzia­ła­niach zmie­rza­ją­cych do poprawy zdro­wia.

Comments are closed.